Hyppää sisältöön

Vapon tulos yli kaksinkertaistui edellisvuodesta

Vapo-konsernin tilinpäätös 1.5.2016-30.4.2017


Tilikausi lukuina:
 

1.5.2016-30.4.2017

1.5.2015-30.4.2016

Liikevaihto, milj. euroa

     392,1

     459,8

Vertailukelpoinen liikevaihto, milj. euroa

     392,1

     398,8

Käyttökate/EBITDA, milj. euroa

       56,9

       43,1

Liikevoitto/EBIT, milj. euroa

       20,0

         8,6

Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaeriä ja myytyjä toimintoja, milj. euroa

       23,2

       19,4

Tilikauden tulos

         8,1

        -4,4

Sijoitetun pääoman tuotto-% ennen veroja

         3,0

         1,2

Vapaa kassavirta ennen veroja, milj. euroa

       73,2 

       60,7

Omavaraisuusaste 30.4.

       43,0

       37,6

Korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen

         4,7

         8,5

Energiaturvetoimitukset (TWh)

       10,2

       10,7

Puupolttoainetoimitukset (TWh)

         3,4

         3,2

Lämmön toimitukset (TWh)

         1,7

         1,6

Tapaturmataajuus*

          19

          29

*) Tapaturmataajuus = kaikki työterveyshuollon käynnin vaatineet tapaturmat / milj. työtuntia
Luvut ovat tilintarkastettuja.

Varatoimitusjohtaja Jyrki Vainionpää: Vapon tulos yli kaksinkertaistui edellisvuodesta 

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto tilikaudelta 1.5.2016-30.4.2017 oli edellisvuoden tasolla 392,1 (398,8) miljoonaa euroa. Vertailuvuoden toteutunut liikevaihto, 459,8 miljoonaa euroa, sisälsi alkuvuonna 2016 myydyn sahausliiketoiminnan liikevaihtoa 63,5 miljoonaa euroa. 

Vapo-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaeriä ja myytyjä toimintoja 23,2 (vertailukelpoinen liikevoitto 19,4) miljoonaa euroa parani selvästi edellisvuodesta, jolloin tulosta heikensi sahausliiketoiminnan myynnin sekä Vapo Oy:n toimintamallin uudistuksen lähes 10 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset. Suomessa turvetuotanto on jo kahtena kesänä jäänyt sääolosuhteiden vuoksi selvästi alle tavoitellun tuotantomäärän, mikä on lisännyt kustannuksia molemmilla tilikausilla. Tilikauden tulos konsernissa oli 8,1 (-4,4) miljoonaa euroa. 

Tilikauden aikana Vapo Oy:n kokonaan omistama Kekkilä-konserni myi heikosti kannattavat liiketoimintonsa Venäjältä ja Norjasta. Näiden liiketoimintojen myynneistä aiheutui myyntitappiota noin kaksi miljoonaa euroa. Kekkilän jatkuvien toimintojen tulos jäi edellisvuodesta poikkeuksellisen viileästä keväästä johtuen, mikä viivästytti sesongin alkua. 

Konsernin merkittävimmän tulosparannuksen teki Vapo Oy:n Lämpö ja sähkö -liiketoiminta, missä digitalisaation mahdollistamat tehokkuustoimenpiteet, kuten laitosten etävalvonnan käyttöönotto, ovat laskeneet käyttö- ja kunnossapitokustannuksia. Liiketoiminnan liikevoitto päättyneellä tilikaudella oli 8,9 (5,3) miljoonaa euroa.

Konsernin kassavirta oli vahva päättyneellä tilikaudella, minkä ansiosta yhtiö maksaa kesäkuussa 2017 erääntyvän vuonna 2011 liikkeelle lasketun 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan ilman uudelleenrahoitustarvetta. 

Kuluneen tilikauden aikana Vapo Oy on edennyt hallituksen vahvistaman strategian mukaisesti sekä energialiiketoiminnan että uusien liiketoimintojen alueilla. Energialiike­toiminnassa tavoitteena on kasvaa polttoainetoimittajan roolista enemmän lisäarvoa tuottavien energiaratkaisujen ja -palveluiden tarjoajaksi ja siten parantaa asiakas­tyytyväisyyttä. Yhtiön vuosittain mittaama NPS (Net Promoter Score) -asiakastyytyväisyys on noussut vuoden 2013 1:stä 38:aan päättyneellä tilivuodella. Keväällä 2017 yhtiö käynnisti mittavan ohjelman, jonka puitteissa se kehittää uusia palveluita ja toimintamalleja vastaamaan asiakkaiden liiketoiminnan haasteisiin. Tähän Lean Service Creation -ohjelmaan osallistuu kymmeniä Vapo Oy:n avainhenkilöitä ja useita yhtiön asiakkaita. 

Toinen merkittävä yhtiön painopoistealue on uusien liiketoimintojen kehittäminen energialiiketoiminnan ja puutarhaliiketoiminnan rinnalle. Vapo Fibers kehittää yhdessä Kekkilä-konsernin kanssa turvekuitujen jalostamiseen pohjautuvaa liiketoimintaa, missä päättyneellä tilikaudella on päästy eteenpäin potentiaalisimpien markkina- ja tuotesegmenttien valinnassa. Lokakuussa 2016 julkistetun Vapo Carbonsin tavoitteena on käynnistää turpeeseen pohjautuvien teknisten hiilten tuotanto Suomessa yhtiön kehittämällä uudella menetelmällä. 

Tilikauden aikana Suomen hallitus laati kunnianhimoisen, maailman kärkeen tähtäävän kansallisen energia- ja ilmastostrategian. Vapo tukee tämän strategian toteuttamista – esimerkiksi yhtiö on merkittävässä roolissa siinä, että Suomi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä 55 prosentin energiaomavaraisuuden ja yli 50 prosentin uusiutuvan energian osuuden. Strategian toteutuminen edellyttää muun muassa sitä, että erittäin energiatehokas ja hyötysuhteeltaan ylivoimainen lämmön- ja sähköntuotanto sekä kaukolämpö säilyvät nykyisellä tasolla. Alhaisesta sähkönhinnasta johtuen tämä näyttää erittäin haastavalta ja uskon, että tarvitsemme nyt kahta asiaa: ensinnäkin alan toimijoiden tulee ottaa kaikki hyödyt irti tuotannon modernisoinnista ja digitalisoinnista. Vapo on erittäin sitoutunut tähän ja sen lisäksi, että Vapo tehostaa omia voimalaitoksiaan mm. etäkäytön avulla, yhtiö voi tarjota osaamistaan ja mittakaavaetua myös muille toimijoille. Toiseksi, alan omien toimien lisäksi tavoitteen saavuttaminen edellyttää ennustettavaa ja pitkäjänteistä energiapolitiikkaa ja ennen kaikkea sitä, että tässä CHP-tuotannossa käytettävien kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä ei heikennetä. 

Konsernin keskeisimmät tunnusluvut

Liikevaihto segmenteittäin

 

 

 

 

 

 

 

MEUR

1-4/2017

1-4/2016

Muutos
     %

5/2016-
4/2017

5/2015-
4/2016

Muutos
     %

Vapo Oy

114,9

117,3

-2,1

247,4

257,0

-3,7

Vapo Timber Oy

0,0

5,5

-100,0

0,0

63,5

-100,0

Kekkilä-konserni

33,5

34,9

-4,2

89,5

87,9

1,8

Neova AB

19,6

21,5

-8,9

43,3

47,8

-9,4

AS Tootsi Turvas

7,5

5,9

26,6

16,0

13,0

23,2

Muut

0,1

0,0

 –

0,3

0,0

1 964,2

Segmenttien välinen liikevaihto

-1,9

-2,6

28,9

-4,4

-9,4

53,5

Yhteensä

173,7

182,6

-4,9

392,1

459,8

-14,7

 

Liikevoitto/-tappio segmenteittäin

 

 

 

 

 

 

 

MEUR

1-4/2017

1-4/2016

Muutos
     %

5/2016-
4/2017

5/2015-
4/2016

Muutos
      %

Vapo Oy

11,9

6,6

79,3

13,2

7,4

78,0

Vapo Timber Oy

0,0

-0,6

100,0

0,0

-2,2

100,0

Kekkilä-konserni

-0,6

0,6

-199,2

-1,1

-1,3

13,9

Neova AB

1,9

2,6

-26,3

0,9

1,7

-48,7

AS Tootsi Turvas

1,0

0,3

216,2

1,3

1,1

20,2

Muut

-0,2

0,3

-166,6

-0,8

0,2

-420,7

Osakkuusyhtiöt

1,1

2,2

-50,5

0,6

1,4

-57,4

Eliminoinnit

5,4

6,0

-10,2

5,8

0,3

1 746,9

Yhteensä

20,5

18,1

13,2

20,0

8,6

131,2

Hallituksen ehdotus osingonjaosta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.5.2016-30.4.2017 jaetaan osinkoa 4,0 miljoonaa euroa, eli 133,33 euroa osakkeelta. 

Tulevaisuuden näkymät 

Vapo-konserni on maailman suurimpia energia- ja ympäristöturpeen tuottajia. Yhtiöllä on merkittävä rooli Suomen energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden turvaajana. Poliittiset päätökset vaikuttavat olennaisesti liiketoiminnan kannattavuuteen ja kykyyn investoida. 

Vapo jatkaa strategian mukaisten toimenpiteiden toteuttamista henkilöstön osaamisen kasvattamiseksi ja markkinoiden parhaimman asiakaspalvelun tuottamiseksi lähienergian arvoketjussa. Tämä pitää sisällään uusien palvelujen ja kokonaisratkaisujen kehittämistä energia-asiakkaillemme. Samalla yhtiö jatkaa omien liiketoimintaprosessien tehostamista kannattavuuden parantamiseksi. Vapo haluaa olla alan nopeiten digitalisoituva yritys, mikä yhdessä monipuolisen tuote- ja palveluvalikoiman, osaavan henkilöstön ja kattavan palveluverkon avulla vahvistaa yhtiön kilpailukykyä. Polttoainemarkkinassa ei odoteta merkittävää kasvua kiinteillä polttoaineilla tapahtuvan sähkön erillistuotannon jäädessä alhaiseksi. 

Kekkilä-konserni panostaa tulevalla tilikaudella tuotevalikoiman kehittämiseen ja myynnin kasvattamiseen kuluttaja-, ammattiviljely- ja viherrakentamisen liiketoiminnoissa. Kekkilä jatkaa turvekuitujen valmistukseen soveltuvan tuotantokapasiteetin kehittämistä yhdessä Vapo Fibers -liiketoiminnan kanssa. 

Vapo-konsernin viime vuosien rakennejärjestelyt heikosti kannattavien yksiköiden karsimiseksi mahdollistavat entistä kannattavamman liiketoiminnan toteuttamista tulevalla tilikaudella. 

Vapo jatkaa uusien liiketoimintojen kaupallistamistyötä Vapo Carbons ja Vapo Fibers -liiketoiminnoissa sekä jatkaa seuraavien uusien liiketoiminta-avausten tutkimustyötä Vapo Ventures -liiketoiminta-alueella. Vapo Carbonsin ensimmäisen teknisten hiilten tuotantoon soveltuvan pilottilaitoksen suunnittelutyö etenee ja tehtaan sijaintipaikkakunta tullaan päättämään tulevan tilikauden aikana. Uudet liiketoiminnat eivät vielä tuota merkittävää liikevaihtoa tulevalla tilikaudella. 

Lisätietoa:

  • Jyrki Vainionpää, varatoimitusjohtaja, Vapo Oy, puh. 050 486 9869
  • Suvi Kupiainen, talousjohtaja, Vapo Oy, puh. 040 821 1276
  • Ahti Martikainen, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Vapo Oy, puh. 040 680 4723 

Lisätietoja yrityksestä: www.neova-group.com