Hyppää sisältöön

Virtaamien kohoaminen ei nosta turvetuotantoalueiden kiintoaines- ja humuskuormituksen suhteellista osuutta verrattuna kokonaiskuormitukseen

Vapo on mittauttanut Keski-Suomessa sijaitsevaan Kyyjärveen sen valuma-alueelta kohdistuvat kiintoaines- ja humuskuormitukset 6  kertaa. Mittauksia ovat tehneet insinööritoimisto Saloy  Oy ja ympäristötutkimuksiin erikoistunut Nablabs Oy.  Mittaukset on tehty eri vuodenaikoina ja eri virtaamilla. Mittausten keskeiset tulokset ovat seuraavat perustuen kuuden mittauksien keskiarvoihin:

  • Vapon turvetuotantoalueiden valumavesien osuus Kyyjärveen laskevien uomien kokonaisvirtaamasta 2,5 % (6 mittausta)
  • Vapon turvetuotantoalueiden osuus Kyyjärveen sen valuma-alueilta kohdistuvasta humuskuormituksesta (COD) 2,9 % (6 mittausta)
  • Vapon turvetuotantoalueiden osuus kiintoainekuormituksesta mitattuna 1,2 mikrometrin suodattimella 1,41 %  (5 mittausta)
  • Vapon turvetuotanto-alueiden osuus kiintoainekuormituksesta mitattuna 0,4 mikrometrin suodattimella  1,81 % (4 mittausta)

Vapo  Oy on selvittänyt kahden ulkopuolisen tahon toimesta, mikä on sen osuus Kyyjärven valuma-alueen kiintoaines- ja humuskuormituksesta. Mittauksista Saloy Oy on tehnyt mittaukset 16-17.8. 2011 ja 26.4.2012. Elokuussa 2011 virtaamat olivat suhteellisen pieniä. Vastaavasti 26.4.2012 mittaukset tehtiin kevään erittäin voimakkaan virtaaman aikaan. Kuluvan kesän aikana  Nablabs Oy on mitannut Kyyjärven kuormitusta kahden viikon välein.  Mittaukset ajoittuivat 27-28.6. normaalivirtaaman, 11.-12.7. erittäin runsaan sadejakson päätöksen,  25.7 suhteelliseen normaalin virtaaman ja 14.8-15.8 runsaan sadejakson  olosuhteisiin.

Molempien mittaajien tulokset antavat erittäin hyvin keskenään korreloivat tulokset. Tulosten mukaan turvetuotanto-alueiden kiintoainespäästöjen osuus järven kokonaispäästöistä eivät juurikaan muutu virtauksen muuttuessa.  Kiintoainespäästöt kokonaisuudessaan kasvavat selvästi virtaaman kasvaessa  turvetuotantoalueilta, mutta ne kasvavat  vähintään samalla tavalla myös muilta alueilta tulevissa vesissä, joilla ei ole mitään vesienkäsittelyjärjestelmiä.

Suodattimen huokoskoko ei vaikuta oleellisesti kiintoaineskuormituksien suhteellisiin  osuuksiin

Tämän kesän mittauksissa selvitettiin lisäksi sitä, kuinka kiintoaineskuormitusten osuuksiin vaikuttaa käytettävän suodattimen huokoskoko.  Mittaukset osoittivat, ettei turvetuotannon ja muun maankäytön suhteelliset osuudet muutu oleellisesti, vaikka kiintoaineskuormituksen mittauksessa käytetään 1,2 mikrometrin suodattimen sijaan 0,4 mikrometrin suodatinkokoa.

Vapon tuotantosoiden osuus kiintoaineksen kokonaiskuormituksesta mitattuna 1,2 mikrometrin suodattimella oli keskimäärin 1,41 % (korkein osuus 2,30 %, alhaisin osuus 0,84 %). Osuus mitattuna 0,4 mikrometrin suodattimella oli keskimäärin 1,81 % (korkein osuus 3,29 % ja alhaisin osuus 0,74 %).

Vapon osuus Kyyjärven humuskuormasta keskimäärin 2,9 %

Kuudella eri mittauskerralla selvitettiin veden kemiallisen hapenkulutuksen (CODMn)mittausten avulla Vapo Oy:n tuotantosoiden osuutta Kyyjärveen maa-alueilta kohdistuvasta humuskuormituksesta. Keskimäärin Vapon osuus kuormituksesta oli 2,9 %.  Veteen liuenneen humuksen määrä korreloi  kesäaikaan virtaamamäärien mukaan. Korkein mitattu Vapon osuus Kyyjärven humuksesta oli 4,38 %. Tuolloin Vapon tuotantosoiden vesien osuus Kyyjärven kokonaisvirtaamasta oli 3,46 %. Alhaisin lukema kesä 2012 mittauksissa  oli 2,26 %, jolloin Vapon tuotantosoiden vesien osuus Kyyjärven virtaamasta oli 1,85 %.

Mittaustulokset osoittavat, että turvetuotannon ja muun maankäytön suhteelliset osuudet kiintoaines- ja humuskuormituksen osalta eivät juuri muutu virtaamien muuttuessa.

Mittaustulosten mukaan eri maankäyttömuotojen kiintoaineskuormituksen suhteelliset osuudet eivät muutu merkittävästi 0,4 mikrometrin ja 1,2 mikrometrin suodatinkokojen välillä.

Lisätietoja:      

Erityisasiantuntija Jaakko Soikkeli, puh 020 790 5757
Viestintäjohtaja Ahti Martikainen, puh 020 790 5608

Tietoja Vapon toiminnasta Kyyjärven alueella:

Kyyjärven valuma-alueen pinta-ala 51 984 ha

Vapo Oy:n turvetuotanto-alueiden pinta-ala Kyyjärven valuma-alueella yhteensä 295  ha

  • Peuranlinnanneva 145 ha (vesienkäsittely pintavalutuskentän kautta)
  • Savonneva 75 ha  (perustason vesienkäsittely)
  • Sammakkoneva  75 ha  ha (perustason vesienkäsittely)

Tällä hetkellä parhaan vesienkäsittelyn (BAT)  piirissä on 49 %  Vapon tuotantopinta-lasta Kyyjärven valuma-alueella. Savonnevalle  on tulossa lohkoille1-4 yhteinen pintavalutuskenttä kesällä 2014 ja Sammakkonevalle rakennetaan  viisi  pintavalutuskenttää ja 2 kosteikkoa kesällä  2013. Tämän jälkeen 100 % tuotantoalasta on BAT:n mukaan rakennettu.