Hyppää sisältöön

Neovan Komppasuolle suunnitellaan seuraavaa maankäyttöä EU:n Merlin-hankkeessa

Iin kunnassa sijaitsevalle Komppasuon turvetuotantoalueelle suunnitellaan ja toteutetaan turvetuotannon jälkeisiä maankäyttömuotoja EU:n Merlin-hankkeessa.

Komppasuon hankealue kattaa 120 hehtaaria entistä Neovan omistamaa turvetuotantoaluetta, jossa turvetuotanto on päättynyt vuonna 2021. Hankkeessa pyritään erilaisten maankäytön muotojen monipuoliseen toteutukseen. Komppasuolla toteutettaneen suoluonnon nopeaan palauttamiseen tähtäävää soistamista, useita erilaisia kosteikkoja sekä metsittämistä. Myös muut suunnittelun edistyessä esiin nousevat maankäyttömuodot ovat mahdollisia.

Maankäytön suunnittelussa osallistetaan paikallisia sidosryhmiä mahdollisimman laajasti. Ensimmäisen sidosryhmätilaisuuden Merlin-hanke järjesti Teams-tapahtumana maaliskuun lopulla.

Toteutettujen toimenpiteiden ympäristövaikutuksia seurataan alueelle rakennettavalla tutkimusinfrastruktuurilla. Hanke kestää vuoden 2025 syksyyn saakka.

Tutkimushankkeen toteuttajina Komppasuolla toimivat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Tapio Oy. Tapio Oy suunnittelee ja toteuttaa Komppasuon turvetuotantoalueen seuraavan maankäytön sekä rakentaa tutkimusinfrastruktuurin kohteelle. SYKE vastaa kohteella tehtävistä mittauksista, ympäristövaikutusten arvioinnista, skaalautuvuuden tarkastelusta sekä taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten tarkastelusta.

Ympäristöluvan haltijana Neova vastaa normaalisti alueen jälkihoitoon liittyvistä toimenpiteistä, tarkkailusta ja kustannuksista vuoden 2023 loppuun saakka. Seuraavan maankäytön suunnittelussa tehdään yhteistyötä Merlin hankkeen toteuttajien ja Neovan välillä.

Merlin-hanke (Mainstreaming Ecological Restoration of freshwater-related ecosystems in a Landscape context: INnovation, upscaling and transformation) on osa laajaa EU Horizon 2020 Green Deal hanketta. Merlin-hanke toteutetaan poikkitieteellisenä yhteistyönä.  Hankekokonaisuuteen osallistuu yli 40 eurooppalaista yritystä, yliopistoa, kuntaa, luonnonsuojelujärjestöä ja muuta organisaatiota. Hankkeen kokonaisrahoitus on 21 miljoonaa euroa.

Merlin-hankkeessa kehitetään ja demonstroidaan erilaisia makean veden ekosysteemien (kosteikot, suot, tulva-alueet, joet ja järvet) luonnonmukaisia ennallistamisratkaisuja. Samalla tarkkaillaan toimenpiteiden vaikutuksia mm. ilmasto-, monimuotoisuus- ja vesistönäkökulmasta. Hankkeessa toteutetaan 17 ennallistuskohdetta eri puolilla Eurooppaa. Tavoitteena on, että ennallistamisratkaisuja voidaan hyödyntää paikallisella tasolla ja skaalata niitä EU-tasolle asti.

Merlin -hankkeen yhteydessä maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -rahoituksella toteutetaan kansallinen osahanke, jossa tuotetaan toimintamalli turvetuotannosta vapautuvan alueen jatkokäytön suunnitteluun. Toimintamallin lähtökohtana on pyrkiä etsimään korvaavaa toimintaa niille yrittäjille, joita turvetuotannon lopettaminen alueella koskee. Toimintamallissa huomioidaan myös maanomistus, maanomistajan tavoitteet ja mahdolliset velvoitteet jatkokäytöstä, vesilain mukaiset lupaehdot ja luvitustarpeet.