Vapo Oy on 6.5.2021 alkaen Neova Oy. Yhtiön Y-tunnus säilyy ennallaan. Lue lisää

 

Päästö- ja vesistötarkkailuraportit

Noudatamme kaikilla tuotantosoillamme ja soilla, joita valmistellaan tuotantoon lupaviranomaisten edellyttämiä lupamääräyksiä. Lupaehdot sisältävät määräykset vesienkäsittelyjärjestelmistä, niiden toimivuudesta ja alapuolisten vesien tilaa koskevasta tarkkailusta. Tarkkailuohjelmat ovat viranomaisten tarkastamia ja hyväksymiä. 

Emme tee näihin liittyviä mittauksia itse vaan niitä tekevät vain alaan erikoistuneet ulkopuoliset yritykset hoitaen vesinäytteiden oton, näytteiden analysoinnin ja raporttien toimittamisen viranomaisille. Vuosittain otetaan ja analysoidaan yhteensä yli 10 000 vesinäytettä.

Mittauksia ovat suorittaneet mm. seuraavat yritykset:

  • Nablabs
  • Pöyry
  • Saimaan Vesi- ja ympäristötutkimus
  • Kymijoen Vesi ja Ympäristö
  • Ramboll
  • Jyväskylän yliopisto (Ambiotica laboratoriot)
  • Savo-Karjalan Ympäristötutkimus

Turvetuotantomme päästö- ja vesistötarkkailujen tulokset on koottu vuosiraporteiksi. Raportit on listattu alueittain seuraavasti: 

Aluejako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velvoitetarkkailun lisäksi Vapo teettää runsaasti laajempia ja kattavampia mittauksia, joilla selvitetään turvetuotannon ja muiden maankäyttömuotojen osuutta johonkin vesistöön kohdistuvasta kokonaiskuormituksesta. Näissä mittauksissa mitataan esimerkiksi samaan aikaan tiettyyn järveen laskevien kaikkien laskuojien virtaamat sekä veden sisältämä kiintoaine ja humuspitoisuus. Yksi tälläinen kohde on Keski-Suomessa sijaitseva Kyyjärvi. Mittaustuloksia pääset tarkastelemaan Kyyjärven mittaustulokset -linkin kautta.