Vapo Oy on 6.5.2021 alkaen Neova Oy. Yhtiön Y-tunnus säilyy ennallaan. Lue lisää

 

Turvetuotannon vastuullisuuskonsepti

Turpeen vastuullisuuskonsepti käsittää konsernin vastuullisen turveraaka-aineen tuotantoperiaatteet Suomessa., Ruotsissa ja Virossa. Turvetuotannon vastuullisuus perustuu kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön sekä Neova-konsernin toimintajärjestelmään.

Turve on ainutlaatuinen orgaaninen raaka-aine, jota muodostuu erityisesti pohjoisella pallonpuoliskolla. Se on luokiteltu hitaasti uusiutuvaksi raaka-aineeksi (IPCC ja EU:n komissio).

Turpeen nykyiset pääkäyttömuodot ovat kasvuturve, energiaturve sekä kuiviketurve. ​Joka vuosi maailmassa kasvatetaan yksi kasvi jokaiselle maapallon asukkaalle Vapo-konsernin kasvualustoissa eli yhteensä yli 8 miljardia kasvia.

Turpeella on monipuolisia käyttömahdollisuuksia muun muassa paikallisen ruoantuotannon ja terveellisten elinympäristöjen edistämisessä. Turpeesta valmistettava aktiivihiili ja muut korkean jalostusasteen tuotteet puhdistavat vettä ja ilmaa sekä edistävät kestävää, paikallista ruuantuotantoa. Vapo kehittää turpeesta uusia ratkaisuja ympäristön tilan parantamiseksi ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Vuonna 2020 Ilomantsiin valmistuu tehdas, joka tuottaa turpeesta mm. veden ja ilman puhdistamisessa tarvittavaa aktiivihiiltä. ​

Turvetuotannon vastuullisuusperiaatteet 

KAIKILLA TUOTANTOALUEILLAMME vesienkäsittely on parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mukaista.​

VIRANOMAISVALVONNAN LISÄKSI suorittamme kaikilla tuotantoalueillaan vesienkäsittelyrakenteiden valvontatarkastuksen vähintään kerran kuukaudessa tuotantokaudella.​

JULKISTAMME  VERKKOSIVUILLAMME tuotantoalueiden vastuuhenkilöt sekä riippumattomien konsulttitoimistojen viranomaisille laatimat päästö- ja vesistötarkkailuraportit.​

TUOTAMME TURVETTA vain luonnontilaltaan muuttuneilla, pääasiassa metsäojitetuilla turvemailla. EMME hae ympäristölupia Soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön strategian mukaisille 4 ja 5 luokkien soille.​

JATKAMME AKTIIVISESTI omistuksessaan olevien, merkittäviä luonnonarvoja sisältävien soiden vaihtoja ojitettuihin turvemaihin tai pyrkii myymään niitä suojelutarkoitukseen.​

VAPON OMISTUKSESSA OLEVAT tuotannosta poistuneet alueet ovat seuraavassa maankäytössä viimeistään kahden (2) vuoden kuluessa tuotannon päättymisestä.​ 

Kuva: Hirvinevan pintavalutuskenttä