Vapo Oy on 6.5.2021 alkaen Neova Oy. Yhtiön Y-tunnus säilyy ennallaan. Lue lisää

 

Yhteistyötä läheisten sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö on meille elinehto. Sidosryhmäyhteistyömme alkaa paikalliselta tasolta ja jatkuu maiden rajat ylittävään kansainväliseen toimintaan. Jatkuva vuoropuhelu, palaute ja jatkuva yhteistyö ovat keskeisiä keinoja lisätä yhteisymmärrystä sidosryhmien ja Neova-konsernin kesken. Tavoitteenamme on verkostoitua tärkeiden tahojen kanssa sekä kerätä ja jakaa konsernin liiketoiminnalle ja asiakkaille olennaista tietoa säännöllisesti. Sidosryhmiltä saatu palaute ohjaa osaltaan tuotteiden ja palveluiden kehitystyötä sekä yrityksen toimintatapoja. Lisäksi seuraamme ja arvioimme julkista keskustelua.

Kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa jatkuvasti, koska myös markkinat, tutkimus ja sääntely kansainvälistyvät. Neova-konsernin yhtiöt eri maissa ovat paikallisten ja kansainvälisten järjestöjen (esim. International Peatland Society ja Growing Media Europe) aktiivisia jäseniä.

Kansainvälinen energia- ja kasvualusta-alan edunvalvonta keskittyy EU:n toimielimiin Brysselissä.

Teemme yhteistyötä useiden eri sidosryhmien kanssa sekä kansallisella että EU:n tasolla. Yhtiön edustajat osallistuvat toimialaan liittyvien järjestöjen toimintaan ja seuraavat aktiivisesti energia- ja ympäristöalan kansainvälistä kehitystä. Tärkeitä sidosryhmiä ovat myös suonvuokraajat, metsänomistajat, turveyrittäjät ja alihankkijat sekä kansalais-, ympäristö- ja nuorisojärjestöt.

Neova-konsernin jäsenyydet

Yritysvastuun näkökulmasta keskeinen yhteistyöverkosto on FIBS-yritysvastuuverkosto, jonka jäsen Vapo on.

Yhtiö toimii yhteistyössä myös toimialojansa koskevien etujärjestöjen kanssa, joita ovat muun muassa:

 • Bioenergia ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Energiateollisuus ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto
 • EPE (Energy Peat Europe)
 •  AEBIOM (European Biomass Association)
 • Growing Media Europe
 • IPS (International Peat Society) ja sen kansallinen yhdistys Suoseura ry
 • Foundation Responsibly Produced Peat
 • International Blueberry Organisation IBO

Olemme  jäsen myös seuraavissa organisaatioissa:

 • Tuhansien järvien uusyrityskeskus
 • Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -foorumi
 • Suomen Laatuyhdistys
 • Nolla tapaturmaa -foorumi
 • Vesilaitosyhdistys
 • Suomen Biokierto ja Biokaasu ry

Olemme edustettuina myös useissa viranomaisten työryhmissä tai sidosryhmien toimielimissä, kuten:

 • Ympäristöministeriön asettama Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelun kansallisen koordinoinnin yhteistyöryhmä
 • ELY-keskusten alueelliset vesienhoidon yhteistyöryhmät
 • Huoltovarmuuskeskuksen Energia-huoltosektori ja kotimaisten polttoaineiden jaosto

Ruotsissa myös:

 • Swedish Peat Association
 • IKEM - Innovaatio- ja kemianteollisuus Ruotsissa
 • Avfall Sverige - Ruotsin jätehuoltoyhdisys

Virossa:

 • Estonian Peat Association
 • Viron kaukolämpöyhdistys
 • Viron biopolttoaineyhdistys

 

 

 
 

Seuraa meitä

LinkedIn Facebook Instagram Twitter